Terapia pedagogicznaTerapia pedagogiczna dla dzieci z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią.
Jeżeli Twoje Dziecko:

  • wykazuje specyficzne, niekiedy wybiórcze trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki,
  • mimo dobrych możliwości intelektualnych oraz znacznego wysiłku wkładanego w naukę  nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami,

może mieć ono trudności typu dyslektycznego. Bez specjalistycznej pomocy pedagogicznej postępy w nauce Twojego dziecka będą mało zauważalne, a jego sytuacja emocjonalna, a szczególnie motywacja do nauki, może się pogarszać.

Czym się zajmuje pedagog terapeuta?

Pedagog terapeuta, systematycznie pracując z dzieckiem dyslektycznym i ukierunkowując oddziaływania rodziców, pomaga minimalizować trudności w nauce czytania i pisania poprzez ćwiczenia poprawiające:

  • pracę analizatorów odpowiedzialnych za percepcję wzrokową i słuchową,
  • koordynację wzrokowo – ruchową,
  • uwagę i pamięć.

Jednocześnie, odpowiednio do wieku dziecka i poziomu wymagań szkolnych, pedagog kieruje procesem wyrównywania braków w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania bez błędów oraz poprawą graficznej strony pisma.

Terapia dyskalkulii, oparta na dokładnej diagnozie poziomu rozumowania oraz rzeczywistych umiejętności, pomaga dziecku w dojrzewaniu procesów myślenia, lepszego rozumienia pojęć i relacji matematycznych lub wypracowania własnych strategii uczenia się matematyki.

W zajęciach mogą brać udział: 

  • dzieci 6-letnie, których rozwój jest nieharmonijny i dostrzegamy u nich „ryzyko dysleksji”,
  • uczniowie szkoły podstawowej, dla których dobry poziom czytania i pisania jest niezbędnym warunkiem sukcesów w nauce.

 

Nasza placówka bierze udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym”ORTOGRAFFITI”, zalecanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z dziećmi klas I-III pracujemy programem:”Ortograffiti z Bratkiem”, z uczniami klas IV-VI: „POMAGAMY UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ”.

ZAPISÓW MOŻNA DOKONYWAĆ POD NUMEREM TEL. PODANYM Z ZAKŁADCE „KONTAKT”.