Statut przedszkola

Statut Punktu Przedszkolnego Educhatka

&1

Postanowienia ogólne.

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Educhatka, zwany dalej „Punktem”, jest punktem przedszkolnym niepublicznym w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami.

2. Siedziba Punktu znajduje się w Trzciance przy ul. Rzecznej 41.

3. Organem prowadzącym Punkt jest Joanna Juchnowicz.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty.

5. Założenie Punktu podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

   &2

Punkt działa na podstawie:

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ze zmianami.

2.  Niniejszego dokumentu.

&3

1. Punkt przedszkolny działa przez 12 miesięcy w roku z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący, dni ustawowo wolnych od pracy , oraz dni

24 grudnia, 31 grudnia, 2 maja, Wielkiego Piątku, piątku po Bożym Ciele.

Organ Prowadzący może ustalić dodatkowe dni wolne, jeżeli przewidywana liczba dzieci w danym dniu będzie równa bądź mniejsza niż 5. Rodzice otrzymują informację o dodatkowym dniu wolnym z wyprzedzeniem. Każdego roku przewiduje się przerwę wakacyjną przedszkola od do 1.08.-15.08.

2. Punkt pracuje w godzinach 7-16.00 w dni robocze .

&4

1. Działalność Punktu finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w Punkcie oraz dotacje gminne.

2. Opłata stała za Punkt nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

3. Punkt zapewnia wyżywienie dla dzieci.

4. Opłata za pobyt dziecka w Punkcie pobierana jest z góry, do 5. każdego miesiąca.

5. Przy zapisywaniu dziecka do Punktu obowiązuje wpisowe ustalone przez Organ prowadzący.

&5

1. Punkt zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Dzieci w ramach opłaty stałej, mogą uczestniczyć także w następujących zajęciach dodatkowych:

ruchowych, języka angielskiego, plastycznych,  muzycznych, logopedycznych.

3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Organ prowadzący a czas ich trwania dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

&6

Punkt realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

2. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz  możliwości.

&7

Punkt sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka

i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem Punktu.

2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa-zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

4. Współpracuje ze specjalistami  zapewniając w miarę potrzeb i możliwości  konsultację i pomoc.

&8

1. Liczba dzieci w Punkcie nie może przekroczyć 25. Punkt może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci (minimum 3).

2. Ramowy Rozkład Dnia ustala Organ prowadzący. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.

3. Do realizacji celów Punkt posiada:

 3 sale dydaktyczne,

 łazienkę i wc dla dzieci ,

 pomieszczenie na szatnię dziecięcą,

 pomieszczenie administracyjno-gospodarcze.

 kuchnię

4. Ramowy  rozkład  dnia  podany  do  wiadomości  rodziców  na tablicy informacyjnej                określa  godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Punkcie.

5. Punkt może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną  w zależności od bieżących potrzeb.

&9

1. Punkt nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. W Punkcie nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa.

3. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów prawnych), bądź inne osoby, które zostały upoważnione.

4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Punktu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy  lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z Punktu.

5. Rodzice ponoszą koszty za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka.

6. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy

autokarowe, chyba że organ prowadzący zadecyduje inaczej.

&10

Warunki przyjmowania dzieci do Punktu.

1. Punkt prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej  dostępności.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu jest karta zgłoszenia dziecka złożona przez rodziców oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

3. W pierwszej kolejności do Punktu przyjmowane będą:

a)   dzieci już uczęszczające do Punktu i  ich rodzeństwo.

4. Właściciel Punktu może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Punktu w następujących przypadkach:

a) nieusprawiedliwionej nieobecności  dziecka  ponad dwa  tygodnie,

b) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszej organizacji,

c) rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w Punkcie do 10. dnia nieopłaconego miesiąca.

&11

Wychowankowie Punktu.

1. Dziecko w Punkcie posiada wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,

3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4. poszanowania jego godności osobistej,

5. poszanowania własności,

6. opieki i ochrony,

7. akceptacji jego osoby.

 &12

1. Rodzice  i  nauczyciele będą  zobowiązani  do współdziałania ze sobą w celu skutecznego  oddziaływania  wychowawczego  na   dziecko   i  określania  drogi jego indywidualnego rozwoju.

&13

Postanowienia końcowe.

1. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

2. Statut obowiązuje w równym stopniu Kadrę Dydaktyczną, Personel Obsługi oraz Rodziców.

3. Statut Punktu Przedszkolnego zostaje udostępniony wszystkim osobom zainteresowanym.

                                                                                                       Joanna Juchnowicz

                                                                                                         Osoba prowadząca