Kadra

Kadrę w naszym przedszkolu stanowi zespół zgranych i kreatywnych nauczycieli, dla których praca z dziećmi jest nie tylko życiową aspiracją lecz także wyzwaniem, do którego nasz personel przykłada się z wielką kompetencją i pasją.

Zajęcia dodatkowe w Educhatce, prowadzone są przez wykwalifikowanych w swojej dziedzinie nauczycieli, posiadających wszelkie wymagania i cechy potrzebne do pracy z przedszkolakami oraz dziećmi uczęszczającymi na terapię.

Joanna Juchnowicz- psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor Masażu Shantala,  założycielka EDUCHATKi

10m-1

 • Ukończyła 5 letnie studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Podczas studiów rozpoczęła wolontariat w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu, gdzie pracy z dziećmi uczyła się od doświadczonych terapeutów. 
 • Po ukończeniu studiów pracowała w przedszkolu prowadząc zajęcia z dziećmi z autyzmem. 
 • W marcu 2011 r. otworzyła prywatny gabinet pedagoga specjalnego w Trzciance gdzie pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.
 • We wrześniu 2011r.  otworzyła Punkt Przedszkolny Educhatka 
 • W wyniku dążenia do dalszego rozwoju, zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zrealizowała kursy, m.in.:
 • „Trzystopniowy kurs z zakresu terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi opartej o teorię uczenia się”,
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, 
 • „Praca z dzieckiem trudnym i agresywnym”,  
 • Kurs I-go stopnia „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”. 
 • Kurs II-go stopnia w zakresie teorii i terapii integracji sensorycznej „Diagnoza i terapia integracji sensorycznej”.
 • Kurs teoretyczny i praktyczny z zakresu Dziecięcego Masażu Shantala, uzyskanie Certyfikatu oraz tytułu Instruktora Masażu Shantala.
 • Szkolenie I i II stopnia „Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato”.
 • Kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do diagnozy funkcjonalnej  Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”.
 • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Emilia Matznauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy przedszkolnej.

 • Osoba pełna ciepła, energii i pomysłów. Kochająca dzieci i swoją pracę. Dzięki jej   kwalifikacjom i doświadczeniu „Educhatka” jest placówką, w  której dzieci uczą się, bawią,    rozwijają oraz tworzą. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje.
 • Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej w Wyższej Szkole    Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.
 • Absolwentka studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Od kilku lat uczestniczy w szkoleniach dotyczących metod pracy z dziećmi.

 

Klaudia Kiszczak- pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy przedszkolnej.

 Iwona Juchnowiczpedagog terapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta ręki.

;”>Agnieszka Makowska- pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, pedagog ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

1268202_486271158147109_45458634_o

 • ukończyła studia nauczycielskie dwuprzedmiotowe o specjalności Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna, uzyskując tytuł licencjata na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • ukończyła studia o specjalnościach: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, uzyskując tytuły magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • realizując praktyki objęte programem studiów, pracowała z dziećmi niesłyszącymi, a także z osobami z autyzmem,
 • podczas studiów rozpoczęła wolontariat polegający na opiece nad dzieckiem z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, a także nad dziećmi z problemami dyslektycznymi, w szczególności tymi, mającymi trudności ortograficzne,
 • obecnie, w Educhatce, prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z dziećmi z autyzmem, terapię pedagogiczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowe zajęcia podstaw Systemu Języka Migowego z grupą przedszkolną,
 • ukończyła szkolenia i kursy, uczestniczyła w otwartych wykładach:- „Pedagogika Zabawy”
  – „Dobór Muzyki Terapeutycznej”
  – „Wykorzystanie Technik Relaksacyjnych, Wizualizacyjnych oraz Muzykoterapii Aktywnej w pracy z Dzieckiem z Przejawami Zachowań Agresywnych”
  – „Innowacje w Psychologii i Pedagogice. Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją I ADHD” (EEG Biofeedback)
  – „Porozumienie Bez Przemocy”
  – „Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss w pracy z dziećmi”
  – „Podstawy Języka Migowego dla Rodziców i Urzędników”
  – „Kurs Wychowawców Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży”
  – „Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem”
  – „Autyzm: Teoria- Metody Pracy- Praktyka”

Ewa Woźna- logopeda, filolog polski.

Beata Ochyra- logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Martyna Sasin- nauczyciel języka angielskiego.
Paulina Flitta- Kubisz- nauczyciel ZUMBY

Anna Matuszak- pomoc nauczyciela, osoba dbająca o ład i porządek.